Īpašuma apdrošināšana

Ar īpašuma bojājumu apdrošināšanu tiks nodrošināta ēku un konstrukciju, mašīnu un iekārtu, krājumu un cita apdrošināmā īpašuma aizsardzība pret zaudējumiem.

Pēc klienta vēlmēm ir iespēja apdrošināšanas polišu segumā iekļaut tikai nosauktos riskus, kā piemēram, uguns, dabas stihijas, ūdens, zādzība/laupīšana, trešo personu ļaunprātīga rīcība u.c., vai arī noformēt visu risku apdrošināšanas polisi, kurā tiek iekļauti arī visi pēkšņie un neparedzētie gadījumi ciktāl tie nav pretrunā ar konkrētajiem apdrošināšanas polišu noteikumiem.

Īpašumu apdrošināšanas polises segumā, pēc nepieciešamības, var iekļaut arī iekārtu salūšanas risku.

Iekārtu salūšanas riska apdrošināšana paredzēta mehāniskajām un elektroniskajām iekārtām - ātrumkārbām, tvaika katliem, motoriem, ūdenssildītājiem, ģeneratoriem, strāvas sprieguma pārveidotājiem, elektrības sadales paneļiem, caurulēm, turbīnām, u.tml.

Papildus īpašuma apdrošināšanas vai iekārtu salūšanas polisei ir iespēja pievienot papildus risku - uzņēmējdarbības pārtraukšanas risks, kas segtu paredzēto ienākumu zaudējumu, ko uzņēmums var piedzīvot katastrofas (piemēram, ugunsgrēka) rezultātā, kad uzņēmuma darbība tiek ierobežota vai pārtraukta. Uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšana sedz:

  • Fiksētās izmaksas (algas, banku procenti u.tml.), kas ir nemainīgas neatkarīgi no uzņēmuma darbības intensitātes un jāsedz arī gadījumā, ja uzņēmuma pamatdarbība ir uz laiku pārtraukta;
  • Negūtā peļņa - naudas summa, ko uzņēmums būtu ieguvis, ja apdrošināšanas gadījums nebūtu iestājies;
  • Remonta, atjaunošanas izmaksas, kas nepieciešamas, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu uzņēmuma darbību sākotnējā līmenī.
< atpakaļ