Colemont FKB Latvia


Kontakti

Colemont FKB Latvia, SIA

Centrālais birojs
Āraišu iela 34, Rīga, LV-1039
T: +371 6724 0066
F: +371 6720 1737
E: info@colemontfkb.lv
W: www.colemontfkb.lv

Sūdzību pieņemšana un izskatīšana

Brokeris ir klienta pārstāvis apdrošināšanas jautājumos. Lai nodrošinātu klientu interešu aizstāvību brokerim ir jāizskata jebkura pretenzija saistībā ar sniegtajiem apdrošināšanas starpniecības pakalpojumiem.

Klienti pretenziju iesniegšanu var veikt:
SIA „Colemont FKB Latvia” birojā
Āraišu ielā 34, Rīga, LV-1039
darba dienās no pl. 9.00 – 18.00, pa telefonu 67240066, pa faksu 67201737 vai pa e-pastu info@colemontfkb.lv
Atbildīgā persona: Arvils Pūpols

Sūdzību izskatīšanas kārtība:
1. Klātienē izteiktās pretenzijas
  1.1. Uz mutiski saņemtu pretenziju atbilde tiek sniegta nekavējoši;
  1.2. Uz rakstiski saņemtu pretenziju atbilde tiek sniegta 2 nedēļu laikā;
2. Neklātienē izteiktās pretenziju:
  2.1. Uz telefoniski saņemtu pretenziju atbilde tiek sniegta nekavējoties;
  2.2. Uz e-pastu saņemtu pretenziju atbilde tiek sniegta 5 darba dienu laikā;
  2.3. Pa faksu saņemta pretenzija tiek izskatīta 5 darba dienu laikā;
  2.4. Pa pastu saņemtu pretenzija tiek izskatīta 5 darba dienu lakā;
3. Atbildīgā persona nodrošina klientam pretenziju pieņemšanu un norīko attiecīgo personu pretenzijas izskatīšanai un atbildes sniegšanai.
4. Atbildes sniegšana pretenzijai tiek nosūtīta iesniedzēja norādītajā veidā.

1. Saņemtās sūdzības Sabiedrība izskata, pārbaudot tajās norādītos faktus un izteiktās pretenzijas, un pamatotu rakstveida atbildi Sūdzības iesniedzējam sniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Ja sūdzības izskatīšanai ir objektīvi nepieciešams ilgāks laiks, Sabiedrība sūdzību var izskatīt un atbildi sūdzības iesniedzējam sniegt ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, rakstveidā informējot sūdzības iesniedzēju par termiņa pagarināšanu, norādot termiņa beigu datumu un pamatojumu termiņa pagarināšanai.

2. Ja Sabiedrība saņem sūdzību par citu tirgus dalībnieku, bet nav tiesīga izskatīt to, Sabiedrība piecu darbdienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas pārsūta to attiecīgajam tirgus dalībniekam un informē par to sūdzības iesniedzēju.

3. Saņemtās sūdzības izskatīšanu veic un atbildi sūdzības iesniedzējam sniedz Sabiedrības pilnvarots valdes loceklis. Sabiedrības darbinieks, par kura darbību ir iesniegta sūdzība, nepiedalās sūdzības izskatīšanā un atbildes sagatavošanā, bet pēc sūdzības izskatītāja pieprasījuma sniedz paskaidrojumus par sūdzībā norādītajiem faktiem un pretenzijām. Ja sūdzība ir iesniegta par sūdzību izskatīšanai Sabiedrības pilnvarotā valdes locekļa darbību, Sabiedrības valde šīs sūdzības izskatīšanai pilnvaro citu Sabiedrības valdes locekli, novēršot interešu konflikta iespējamību sūdzības izskatīšanā.

4. Visas pārējās procedūras, kādā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks izskata klientu sūdzības, prasības paliek spēkā, ciktāl tās nav citādi izteiktas šajos grozījumos un nenonāk pretrunā šiem grozījumiem.

Informācija par apdrošināšanas līgumos paredzētajiem atlīdzību ietekmējošiem nosacījumiem.pdf